Privacyverklaring Istria home d.o.o.


1. Wie is er verantwoordelijk voor het beheren van mijn gegevens?
Istria home d.o.o. (hierna te noemen wij, we, ons of onze) maakt deel uit van de Awaze Group en is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
Dit is onze privacyverklaring en daarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving betreffende privacy en gegevensbescherming. Wij werken onze privacyverklaring regelmatig bij en plaatsen eventuele aanpassingen op onze website.
Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor ons. Als u dus gebruik maakt van links naar andere websites dient u de specifieke privacyverklaringen voor die website te lezen.

2. Welke gegevens verzamelen wij?
Boekingen en vragen over boekingen
Bij een boeking of boekingsaanvraag van uw kant verzamelen wij gegevens zoals uw naam, contactgegevens, betalingsgegevens, boekingsgegevens en aanvullende gegevens die wij eventueel nodig hebben om aan uw specifieke eisen te kunnen voldoen. U verstrekt deze gegevens mogelijk ook over uw medereizigers. Deze gegevens worden door ons rechtstreeks opgevraagd bij u, bij uw medereizigers dan wel bij een derde partij waar u de boeking hebt verricht.
Verhuur en vragen over verhuur
Als u uw vakantieaccomodatie verhuurt bij ons of als u vragen stelt over onze verhuurdiensten zullen wij gegevens verzamelen zoals uw naam, contactgegevens, bankgegevens en gegevens met betrekking tot de accommodatie die u wilt verhuren. Hierbij gaat het om gegevens die wij rechtstreeks van u verkrijgen of van iemand die u naar ons heeft doorverwezen.
Bij het verstrekken van de gegevens zoals beschreven in de voorgaande twee alinea's gaat het om een contractuele verplichting voor een boeking of voor verhuur van uw pand en als u die gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de betreffende dienst mogelijk niet aan u verlenen.
Cookies
We verzamelen via cookies en andere soortgelijke technologieën (hierna gezamenlijk te noemen cookies) automatisch gegevens, zoals welke van onze webpagina's u bezoekt, uw IP-adres, de naam van het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt en het openen van e-mails en het klikken op items daarin. Zie punt 4 voor meer informatie hierover.

3. Waarom gebruiken we uw gegevens?
De reden(en) voor het door ons gebruiken van uw gegevens (zoals aangegeven in de onderstaande tabel) is/zijn afhankelijk van uw relatie met ons. Wij zorgen ervoor dat, als wij uw gegevens gebruiken, minimaal één van de volgende rechtsgronden van toepassing is:
Wij moeten die verwerken om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of aangaan
Wij hebben uw toestemming om die te gebruiken
Wij moeten die gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Wij moeten die gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen, of die van een derde partij, en uw belangen en grondrechten wegen niet zwaarder

Om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken, hebben wij een aanvullende rechtvaardiging nodig. Wij mogen dergelijke persoonsgegevens uitsluitend verwerken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, als u de persoonsgegevens openbaar hebt gemaakt, in verband met een rechtsvordering of als dit noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Doeleinde voor verwerking

Rechtsgrondslag voor verwerking

Gerechtvaardigd belang (indien van toepassing)

Afronden en beheren van uw boeking en daaraan gerelateerde verzoeken (als u een vakantie boekt)

Contract

Toestemming

Gerechtvaardigd belang

Registratie en het bieden van een goede klantenservice

Reclame maken voor uw vakantieaccomodatie, betalingen aan u overmaken en hieraan gerelateerde ondersteuning bieden (als u uw vakantieaccommodatie verhuurt via ons)

 

Contract

Gerechtvaardigde belangen

Registratie en het bieden van een goede klantenservice

Voor statistische doeleinden

Gerechtvaardigde belangen

Evalueren van onze diensten

Personaliseren van volgende bezoeken aan onze websites

Toestemming

 

Uitvoeren van marketingactiviteiten plus het toesturen van onze nieuwsbrief; wij gebruiken ook gegevens over uw boekingen, zoekgedrag, instellingen op onze website, favorieten en uw interactie met onze nieuwsbrief voor het weergeven van relevante en gepersonaliseerde advertenties op websites en sociale media

 

Gerechtvaardigde belangen

Toestemming

Achterhalen welke van onze diensten voor u interessant kunnen zijn en u daarover informeren

Beheren van verzoeken en klachten in het kader van onze klantenservice

Gerechtvaardigde belangen

Verbeteren van onze dienstverlening en verhelpen van problemen

Registratie van uw communicatie met ons, met inbegrip van opname van telefoongesprekken

Gerechtvaardigde belangen

Verbeteren van onze dienstverlening, training van personeel en registratie

Beheren van uw deelname aan onze verlotingen en andere promotieactiviteiten

Toestemming

 

U vragen om een review te schrijven over de accommodatie en/of door ons verleende diensten

Gerechtvaardigde belangen

 

Begrijpen van de manier waarop ons bedrijf wordt gezien en verbeteren van onze dienstverlening

Verzenden van serviceberichten, zoals aanpassingen van onze voorwaarden

Gerechtvaardigde belangen

Onze klanten op de hoogte houden

Voldoen aan wettelijk vastgelegde verplichtingen, procedures of verzoeken

Wettelijke verplichting

 

 

Afdwingen van onze boekingsvoorwaarden en andere overeenkomsten, inclusief onderzoek naar mogelijke inbreuken hierop

Contract

Gerechtvaardigde belangen

Beschermen van ons bedrijf

Opsporen of voorkomen van criminaliteit, inclusief fraude

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigde belangen

Beschermen van ons bedrijf en onze klanten

Bijstaan van de rechtshandhaving en overheidsinstellingen

Verhelpen van kwesties rond beveiliging of technische problemen

Contract

Gerechtvaardigde belangen

Beschermen van ons bedrijf en onze klanten

 

Beschermen van de rechten, eigendommen en veiligheid van ons, onze gebruikers, huiseigenaren, klanten, medewerkers, opdrachtnemers, derden of het algemene publiek

Wettelijke verplichting

Contract

Gerechtvaardigde belangen

Beschermen van ons bedrijf, onze klanten, derden en het algemene publiek

Testen, ontwikkelen en verbeteren van onze diensten

Gerechtvaardigde belangen

Verbeteren van ons bedrijf

Vaststellen, uitoefenen en verdedigen van onze wettelijke rechten

Gerechtvaardigde belangen

Beschermen van ons bedrijf


4. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. We gebruiken cookies om uw bezoek te verbeteren, om het gebruik van websites en de interactie met onze e-mails te evalueren en te meten en om onze diensten verder te ontwikkelen. Cookies worden door ons en door derden ook gebruikt om gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen. 

We gebruiken de volgende categorieën cookies:
"Strikt noodzakelijke cookies" voor het functioneren van deze website. Deze cookies zijn essentieel om gebruikers in staat te stellen om te navigeren op deze website en de functies ervan te gebruiken.
"Prestatiecookies" die informatie verzamelen over de manier waarop gebruikers navigeren op deze website, bijvoorbeeld welke pagina's gebruikers het vaakst bezoeken. Met deze cookies wordt gekeken hoe de interactie tussen gebruikers en onze website verloopt, naar welke pagina's mensen langer kijken, welke pagina's niet vaak worden gebruikt, bij welke pagina's het laden lang duurt, welke pagina's gebruikers vaker bezoeken en in welke volgorde. Voor ons zijn dit allemaal hulpmiddelen om onze website te verfijnen en door te ontwikkelen om die nog beter bruikbaar te maken bij toekomstige bezoeken van een gebruiker.
"Functionele cookies" waarmee deze website keuzes die u hebt gemaakt kan onthouden. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de laatste datum waar u op heb gezocht of de laatste vakantie die u hebt bekeken.
"Targeting- of advertentiecookies" die worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Deze cookies worden ook gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker een advertentie ziet te beperken, om de advertentiebron te achterhalen vanwaar een gebruiker naar onze website is geleid en als hulpmiddel voor het meten van de effectiviteit van de advertentiecampagne. 

Door op 'accepteren' te klikken, verklaart u akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. U kunt op elk gewenst moment specifieke cookies of alle cookies volledig blokkeren door de browserinstellingen op uw apparaat te wijzigen. De locatie van deze instellingen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Hoelang elke cookie actief blijft, kunt u ook vinden in uw browserinstellingen. Houd er wel rekening mee dat u, als u bepaalde cookies blokkeert, mogelijk niet alle functies en diensten op de website kunt gebruiken.

Ga voor meer algemene informatie over cookies en hoe u die kunt uitschakelen via uw browser naar allaboutcookies.org. Neem contact met ons op (zie punt 9) als u vragen hebt over de cookies die op deze website worden gebruikt.

5. Bewaring
Wij werken met bewaartermijnen om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen worden opgeslagen zolang die nodig zijn voor de relevante doeleinden, een en ander in overeenstemming met relevante normen voor de sector of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Indien uw gegevens niet langer vereist zijn, zullen wij die op een veilige manier verwijderen of wissen dan wel anonimiseren zodat de gegevens niet langer aan u kunnen worden gekoppeld.

6. Derden
Wij kunnen uw gegevens delen met:
andere bedrijven binnen de Awaze Group en hun dienstverleners
eigenaren van of bureaus voor vakantieaccommodaties (als u een vakantieaccomodatie boekt)
personen die een accommodatie van u huren (als u eigenaar van een vakantieaccomodatie bent)
dienstverleners voor creditcards/debetkaarten en betalingsdiensten
externe dienstverleners (bijvoorbeeld IT- en ondersteunende diensten, marketingdiensten, vakantieparken, beheermaatschappijen)
overheidsinstellingen, regelgevers en overige autoriteiten
externe boekingspartners
bedrijven gericht op klantenbeoordelingen
derden aan wie wij delen van onze bedrijfsmiddelen of ons bedrijf verkopen dan wel overdragen of waarmee wij fuseren en bedrijven die wij overnemen of waarmee wij fuseren
derden waarmee wij met uw toestemming mogen praten
professionele adviseurs, inclusief bankmedewerkers, advocaten, auditors, accountants en verzekeraars die ons diensten leveren

Derden zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij staan niet toe dat namens ons optredende bedrijven uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en wij staan ervoor garant dat zij gepaste beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

7. Waar worden mijn gegevens naartoe gestuurd
Wij kunnen uw informatie naar een locatie buiten de EU sturen als hulpmiddel voor het verlenen van onze diensten. Wij sturen uw gegevens alleen naar een locatie buiten de EU als een van de volgende waarborgen aanwezig is:
een adequaatheidsbesluit, of
standaard contractuele bepalingen en, indien noodzakelijk, aanvullende maatregelen

Wilt u meer weten over de doorgifte van persoonsgegevens? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens bij punt 9).

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Onder bepaalde omstandigheden hebt u:
het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens waar u recht op hebt
het recht om onjuistheden in uw persoonsgegevens door ons te laten corrigeren of om relevante gegevens toe te voegen als de persoonsgegevens die wij hebben onvolledig zijn
het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen als wij geen goede reden hebben om die nog te bewaren
het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken als wij die verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang of die gebruiken voor directe marketing
het recht om de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken te beperken
het recht om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u hebben door ons te laten versturen naar u dan wel een derde partij, en wel in een gangbaar formaat
uw toestemming in te trekken als wij op basis van die toestemming uw gegevens verwerken

Wilt u een van deze rechten uitoefenen? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens bij punt 9).

9. Contact opnemen
Hebt u vragen over onze privacyverklaring of wilt u een van uw rechten uitoefenen? Neem dan contact op per e-mail via:
privacy@istria-home.com 
of per post naar het adres 
Partizanska 13, 52440 Poreč, Kroatië
U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


11-08-2022

Ontvang altijd de laatste aanbiedingen en tips - Abonneer u op de Istria Home-nieuwsbrief